دنیایم باتو زیباست درسینه دلم گمشده تهمت به کی بندم#جزتوکسی را در این خانه ندارد. http://mouna.mihanblog.com 2020-05-30T12:44:23+01:00 text/html 2012-04-07T17:19:40+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi سیرم از دنیا http://mouna.mihanblog.com/post/144 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>باز هم دلم گرفته&nbsp; خدایا چرا این روز ها همه اش بدمی بینم چرا&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>خدایا دنیایت تا ته نامردی مگه نه؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>خدایا در دنیای تو هم محبت را هم با خیانت میفروشند&nbsp; </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>دنیای توهم بی بهونه با من غریبی میکنه </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>من هم تنهایی را بیش از هر چیزی می پسندم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>همدلو مونس دردم یار وفدارم فقط تنهاییه تنهای </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>خدایا غربت را دوست دارم چون تو هم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=3>تـــــــــــــــــــــــــنـهایی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-03-12T21:05:30+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi فرصت التماس http://mouna.mihanblog.com/post/142 <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>خیلی سریع رد شد ازم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فرصت التماس نذاشت</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>دلش یه جای&nbsp;دیگه بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دروغ میگفت کسی نداشت</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>پشت سرش داد میزدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوشش&nbsp; بدهکارم&nbsp; نبود</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>اصلا به &nbsp;فکر &nbsp;غصه ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که بینگاهش دارم نبود</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>خشکم زد از شدت &nbsp;باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصلا&nbsp; &nbsp;توجهی&nbsp; نکرد</FONT><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>اشکام و پاک نکرد نگفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;گریه&nbsp; نده &nbsp;برای&nbsp; من</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>عکسامو اتیش میکشید&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;وقتی به جاده دل سپرد</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>از گریه دغمک&nbsp; میشدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غصه ی اشکامو نخورد</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>شکسته زیر پایش گذاشت&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلیرو که&nbsp; ازم&nbsp; &nbsp;ربود&nbsp; </FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>کسی نبود&nbsp; بهش&nbsp; بگه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسم&nbsp; رفاقت &nbsp;این&nbsp;نبود</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>هرچی قسم دادم نموند&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;هرچی که گفتم نشنید</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>پاهای من سست شدو&nbsp; &nbsp;دستاشو از دستم کشید</FONT></P> text/html 2012-03-12T09:40:26+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi سرگرمی ،خطای چشم http://mouna.mihanblog.com/post/141 <P><FONT color=#ff0000 size=4>با نگاه کردن به علامت مثبت و عقب جلو بردن سر از مونیتور دایره کوچکتر میچرخد</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 426px" height=689 src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sanaz/My%20Documents/My%20Pictures/1224349525candy2.gif" width=583></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>روی علامت مثبت خیره شوید دایره چشمک زن را چرنگی می بینید؟</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 453px; HEIGHT: 353px" height=353 src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sanaz/My%20Documents/My%20Pictures/12243495253233.gif" width=467></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>برای چند لحظه به نقطه سیاه وسط عکس خیره شوید خواهی دید نقاط رنگی اطراف ان نا پدید میشوند!!</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 420px; HEIGHT: 396px" height=553 src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sanaz/My%20Documents/My%20Pictures/1224349525fluff.jpg" width=420></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>برای چند لحظه به نقطه وسط عکس خیره شوید خواهی دید هاله دور ان از بین خواهد رفت</FONT></P> <P align=center><IMG src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sanaz/My%20Documents/My%20Pictures/1224349525123.jpg"></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>به وسط عکس نگاه کنید و سرتون رو&nbsp;جلو عقب ببرید!!</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 558px; HEIGHT: 434px" height=660 src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sanaz/My%20Documents/My%20Pictures/122434952511.jpg" width=584></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>اگه خوشتون اومد نظر بدین تا باز هم بزارم</FONT></P> text/html 2012-03-12T08:23:31+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi بهشتی در جهنم http://mouna.mihanblog.com/post/140 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>دباره شب شد</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;،ستاره ی من تو چرا دیگه چشمک نمیزنی ،</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>،شاید پنهون شدی تا من نبینمت </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>یا کوچ کرده ای به اسمون دیگری ،</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>توکه خوب میدونی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;تا من تو رو نبینمت خوابم نمیاد </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>پس بخوابم قسمت میدم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>فقط شبی یه بار بهم چشمک بزن </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>تا با خیال بودنت خوابم ببره</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>اخه دلشوره دارم یه حسی بهم </FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>میگه که تو رو شهابسنگی&nbsp;..........</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>خودت رو نمایان کن تا این شایعه به دروغ بپیوندد</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>دارم از نبودنت هر شب&nbsp;تا صبح بهشتی در جهنم خوابم میبینم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>بهشت دنایی من تو دیگه جهنمم نباش</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;من خودم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>در سینه جهنمی بپا کرده ام</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4></FONT>&nbsp;</P> text/html 2012-03-11T09:30:51+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi خدا یا http://mouna.mihanblog.com/post/139 <P><FONT color=#ff0000 size=4>خدا یا منو افریدی&nbsp; ، دوتا دست دادی ،دوتا پا دادی،دوتا چشم دادی،دوتا گوش دادی ،دستم دادی تا دستهام محتاج دستی نشوند،پایم دادی تا پاهام محتاج پایی نشوند،جشمم دادی تا چشمهام محتاج چشمی نشوند ،گوشم دادی تا گوشهام محتاج گوشی نشوند،</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>اما..........</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>اما فقط یه دونه دل دادی ...کاش دوتا قلب میدادی تا قلبم محتاج قلبی نمیشد و اکنون اسوده خاطر سر به بستر حیات میگذاشتم و هیچ غم و غصه نداشتم !چه میشد خدا؟</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>خدا من از دنیا&nbsp;هیچ نمی خواهم فقط راه همتای قلبم را نشانم ده...</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=4>از کدامین راه باید بروم من که در خودم گم هستم&nbsp; تو بیا پیدایم کن خدا</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 548px" height=585 alt="" src="http://pix2pix.org/my_unzip/1286651286101123image004.jpg" width=519></P> text/html 2012-03-10T15:41:10+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi دل من http://mouna.mihanblog.com/post/138 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>سلام دل من</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>&nbsp;دلم دیگه دلت برام تنگ نمیشه اخه&nbsp;چرا؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>میخوای بری واسعه همیشه اخه چرا؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>من گناه کردم قبول دارم دلم،توبه</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>تو چرا خراب منی و خراب وجودم دلم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>دلم تو باز&nbsp;ابری شدی&nbsp;اخه چرا؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>بالا تر از ابرها افتابی شدی اخه چرا؟</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>یا ببار رو راحتم کن&nbsp;ابر &nbsp;دل</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>یا خاکسترم کن و&nbsp;باز گل</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 366px; HEIGHT: 364px" height=320 alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/08.gif" width=328></P> text/html 2012-02-13T05:26:33+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi حافظ http://mouna.mihanblog.com/post/137 <P align=center><IMG id=il_fi style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px" height=491 src="http://www.ksabz.net/hafez/fall7.jpg" width=400></P> text/html 2012-02-07T16:18:22+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi محبت دوست http://mouna.mihanblog.com/post/134 <P align=right><EM><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>عمری که بی تو سر گذشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیده رو خفتن نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=arial,helvetica,sans-serif color=#ff0000 size=4>بخا ر دل &nbsp;&nbsp;سحاب&nbsp; &nbsp;&nbsp;گشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; مجا ل باریدن &nbsp;نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>دل &nbsp;تو &nbsp;سینه &nbsp;گداخته &nbsp;شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; بیاد &nbsp;سوختن &nbsp;نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>در غم &nbsp;تو&nbsp; &nbsp;فتاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; توان غلتیدن &nbsp;نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>&nbsp;چمن &nbsp;از&nbsp;&nbsp; &nbsp;فراغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سمن&nbsp;و به دامن نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>پروانه سوی شمع برفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; زخصم هراسیدن نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>رفت به درایای غروب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; موج&nbsp;&nbsp; &nbsp;پیمود ن&nbsp;&nbsp;نگرفت</FONT></EM></P> <P><EM><FONT face=Arial color=#ff0000 size=4>بران امید سر معبر بنشست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتظار به نومیدن نگرفت</FONT></EM></P> text/html 2012-02-03T16:52:04+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi نبودم http://mouna.mihanblog.com/post/133 <P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ff6666 size=3>&nbsp;من اگه کسی رو داشتم دیگه در به در نبودم</FONT></STRONG></P> <DIV style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Arial size=3><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;با غم و غربت و اندوه دیگه همسفر نبودم&nbsp;&nbsp;</STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <DIV style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Arial size=4><FONT size=3><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگه زخم نخورده بودم تو رو باور نمیکردم</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <DIV style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Arial size=4><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;توی این حصار پر درد با غمت سر نمیکردم&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <DIV style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Arial size=4><FONT size=3><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تو چشات دنیا رو دیدم حتی من فردا رو دیدم</STRONG><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <DIV style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face=Arial size=4><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT size=3>&nbsp;توی قلب قطره بودن با تو من دریا رو دیدم</FONT> </STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><A href="http://bahar22.com/" target=_blank><IMG style="WIDTH: 360px; HEIGHT: 356px" height=501 alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/10/image/18.gif" width=360 border=0></A></P> text/html 2012-02-03T16:48:56+01:00 mouna.mihanblog.com Ali jangizahi بخند ادمک http://mouna.mihanblog.com/post/132 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ادمک اخردنیاست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ادمک مرگ همین جاست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ان خدایی که توبزرگش خواندی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>به خدامثل توتنهاست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>دست خطی که توراعاشق کرد</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>شوخی کاغذی ماست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>فکرکن دردتوارزشمنداست</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>فکرکن گریه چه زیباست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>صبح فردابه شبت نیست که نیست!</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>تازه انگارکه فرداست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>راستی انچه به یادت دادیم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>پرزدن نیست که درجاست بخند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ادمک نغمه اغازنخوان</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>به خدااخردنیاست بخند</FONT></P> <P align=center><A href="http://bahar22.com/" target=_blank><IMG height=448 alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/10/image/11.jpg" width=324 border=0></A></P> <P align=center>&nbsp;</P>